Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 369
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 200031
Katalogové èíslo 513573
Název dokumentu Obráběcí stroje - Značky pro označení na obráběcích strojích
Anglický název Machine tools - Symbols for indications appearing on machine tools
Datum vydání 01.11.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.20 - Grafické značky pro použití ve specifických zařízeních
25.080.01 - Obráběcí stroje obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 3692009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 369 Tato mezinárodní norma specifikuje značky a odpovídající význam v angličtině, francouzštině a němčině pro použití v oblasti obráběcích strojů. Značky uvedené v této mezinárodní normě platí pro: a) umístění na zařízení nebo části zařízení jakéhokoli druhu obráběcího stroje za účelem poučení osob manipulujících se zařízením nebo částmi zařízení, o jejich uvedení do provozu a fungování (např. v uživatelských příručkách a návodech k použití); b) použití v reprezentaci stavu, funkce nebo provozu, ať už je to kdekoli, v dokumentech, jako jsou technické výkresy, mapy a diagramy. POZNÁMKA - Kromě termínů používaných v angličtině a francouzštině, dvou ze tří oficiálních jazyků ISO, uvádí tento dokument ekvivalentní pojmy v němčině; za tyto publikace odpovídá členský orgán pro Německo (DIN) a jsou uvedeny pouze pro informaci. Pouze termíny a definice uvedené v úředních jazycích lze považovat za termíny a definice ISO. V souladu s ISO 639-1 jsou kódy pro názvy jazyků používané v následujícím pořadí: en: Angličtina fr: Francouzština de: Němčina