Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357107
Katalogové èíslo 513564
Název dokumentu Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
Datum vydání 01.12.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61439-22021
IEC 61439-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90579ČSN EN 61439-2 ed. 2 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 Tato část IEC 61439 stanovuje specifické požadavky na výkonové rozváděče (zkráceně v celém dokumentu "rozváděče PSC" viz 3.1.101) Tento dokument také platí pro rozváděče pro použití ve fotovoltaických instalacích označovaných jako fotovoltaické rozváděče (PVA). Stanoví doplňující požadavky na rozváděče PSC určené pro použití jako část elektrického zařízení strojů a může být uplatněn jako doplnění k požadavkům uvedeným v IEC 60204-1. Platí pro všechny rozváděče ať už jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jako jednotlivý rozváděč nebo jsou plně normalizovány a sériově vyráběny. Výrobu a/nebo montáž mohou provádět subjekty, které jsou jiné než původní výrobce (viz 3.10.1 v IEC 61439-1:2020). Tento dokument neplatí pro jednotlivé přístroje, například jističe, pojistkové vypínače a součásti v samostatném krytu, jako jsou spouštěče motorů, systémy a zařízení výkonových elektronických měničů (PECS), spínané zdroje napájení (SMPS), zdroje nepřerušovaného napájení (UPS), základní pohonné moduly (BDM), kompletní pohonné moduly (CDM), systémy strojních pohonů (PDS) s nastavitelnými otáčkami, samostatné systémy pro akumulaci energie (bateriové a kondenzátorové systémy) a ostatní elektronická zařízení, která odpovídají svým příslušným normám výrobků. Tento dokument popisuje začlenění těchto přístrojů a součásti do rozváděče PSC nebo do prázdného krytu použitého jako část rozváděče PSC. Pro některá použití, jako jsou výbušné atmosféry nebo funkční bezpečnost smí být zapotřebí, aby se vyhovělo požadavkům jiných norem nebo jiné legislativě navíc k požadavkům stanoveným v souboru IEC 61439. Tento dokument neplatí pro zvláštní druhy rozváděčů pokryté jinými částmi IEC 61439. Pro rozváděče, které jinými částmi pokryty nejsou, platí tato část. Pokud místní legislativa nespecifikuje doplňující požadavky, zařízení v rozsahu platnosti tohoto dokumentu, které tomuto dokumentu vyhovuje, se považuje za splňující základní bezpečnostní požadavky. To zahrnuje specifikátorem plně ověřené možností, například uživatelem provedenou volbu ochrany před náhodným dotykem nebezpečných živých částí krytem IPXXB nebo IP3XD. Kde jsou mezi uživatelem a výrobcem dohodnuty zvláštní požadavky, které nejsou plně specifikovány v tomto dokumentu, například (i) část rozváděče je mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu, (ii) v místě instalace se vyskytují mimořádné vibrace, (iii) při provozování se objevují výrazné odchylky napětí, (iv) možné neblahé účinky ze zvukových a ultrazvukových zdrojů, smí být požadováno vyhodnocení rizika a/nebo doplňující nebo mnohem přísnější ověření, aby se prokázalo, že základní bezpečnostní požadavky byly splněny.