Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 71-3+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 943095
Katalogové èíslo 513409
Název dokumentu Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků
Anglický název Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
Datum vydání 01.10.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.50 - Hračky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 71-3:2019+A12021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508912ČSN EN 71-3 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 71-3+A1 Tento dokument stanovuje požadavky a metody zkoušení pro migraci hliníku, antimonu, arsenu, barya, bóru, kadmia, chromu (III), chromu (VI), kobaltu, mědi, olova, manganu, rtuti, niklu, selenu, stroncia, cínu, organických sloučenin cínu a zinku z materiálů hračky a z částí hraček. Obalové materiály se nepovažují za část hračky, pokud nejsou určeny pro hru. POZNÁMKA 1 - Viz metodický dokument evropské Komise č. 12 o provádění směrnice o bezpečnosti hraček - balení [2]. Norma obsahuje požadavky na migraci určitých prvků z následujících kategorií materiálů hraček: - kategorie I: suché, křehké, práškové nebo plastické materiály; - kategorie II: kapalné nebo přilnavé materiály; - kategorie III: seškrábnutelné materiály. Požadavky této normy se nevztahují na hračky nebo části hraček, u kterých je vzhledem k jejich přístupnosti, funkci, objemu nebo hmotnosti, jasně vyloučeno jakékoli nebezpečí v důsledku sání, olizování či polykání nebo dlouhodobého styku s pokožkou s ohledem na obvyklé nebo předvídatelné chování dětí. POZNÁMKA 2 - Pro účely tohoto dokumentu se považují za významná kritéria (viz H.2 a H.3) pro stanovení pravděpodobnosti sání, olizování nebo polykání hraček a jejich částí: - všechny hračky určené pro vkládání do úst nebo k ústům, kosmetické hračky a psací potřeby klasifikované jako hračky, které mohou být sány, olizovány nebo spolknuty; - všechny přístupné části a součásti hraček určené pro děti do 6 let mohou přijít do styku s ústy. Pravděpodobnost kontaktu úst s částmi hraček určených pro starší děti se ve většině případů nepovažuje za významnou (viz H.2).