Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14091
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010991
Katalogové èíslo 513396
Název dokumentu Adaptace na změny klimatu - Směrnice pro zranitelnost, dopady a posuzování rizik
Anglický název Adaptation to climate change - Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment
Datum vydání 01.10.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.020.30 - Posuzování dopadu na životní prostředí
13.020.40 - Znečišťování, kontrola znečišťování a konzervace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 140912021
ISO 140912021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14091 Tento dokument poskytuje směrnice pro posuzování rizik možných dopadů změny klimatu. Popisuje, jak porozumět zranitelnosti a jak vyvinout a implementovat spolehlivé posuzování rizik v kontextu změny klimatu. Může se používat k posuzování současných i budoucích rizik změny klimatu. Posuzování rizik podle tohoto dokumentu poskytuje základ pro plánování, implementaci, monitorování a hodnocení adaptace na změnu klimatu pro každou organizaci bez ohledu na velikost, typ a charakter.