Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334214
Katalogové èíslo 513100
Název dokumentu Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků
Anglický název Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
Datum vydání 01.09.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.100.20 - Elektromagnetická odolnost
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CISPR 14-22020
EN IEC 55014-22021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503006ČSN EN 55014-2 ed. 2 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3 Tato část CISPR 14 specifikuje požadavky elektromagnetické odolnosti v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz, které se použijí na spotřebiče, elektrické nářadí a podobné přístroje jak je dále uvedeno, jsou-li napájeny AC nebo DC (včetně baterie).Tento dokument specifikuje požadavky na odolnost vůči elektromagnetickému rušení spojitému i přechodnému, šířenému vedením i zářením. Pokud není uvedeno jinak, tento dokument je použitelný na všechna zařízení v rozsahu platnosti CISPR 14-1, zejména pro spotřebiče pro domácnost a podobné přístroje, elektrické nářadí, podobné přístroje. V rozsahu platnosti tohoto dokumentu jsou také mikrovlnné trouby pro domácí použití nebo zajištění stravování. Výrobky, které zahrnují funkce vysokofrekvenčního vysílání/příjmu, jsou obsaženy v rozsahu platnosti tohoto dokumentu. Vyloučeny z rozsahu platnosti tohoto dokumentu jsou přístroje, jejichž veškeré požadavky na odolnost jsou ve vysokofrekvenčním pásmu výslovně formulovány v jiných normách CISPR nebo IEC, zařízení určená jako součást pevné elektrické instalace budov (např. pojistky, jističe, kabely a vypínače), zdravotnická elektrická zařízení včetně těch v rozsahu platnosti CISPR 14-1, zařízení používaná pouze v průmyslovém prostředí, zařízení určené výhradně k použití v prostředí, kde existují zvláštní elektromagnetické podmínky (např. intenzivní elektromagnetická pole v blízkosti rozhlasových vysílacích stanic nebo impulzy vysoké energie v sousedství elektráren), elektronická zařízení určená pouze pro použití ve vozidlech, lodích nebo letadlech, elektromagnetické jevy vztahující se na bezpečnost zařízení .Také jsou vyloučeny z rozsahu platnosti tohoto dokumentu střídavá (AC) jednofázová zařízení se jmenovitým napětím vyšším než 250 V mezi fází a nulovým vodičem a střídavá (AC) vícefázová zařízení se jmenovitým napětím vyšším než 480 V. Mimořádná činnost přístroje se nebere v úvahu, jako jsou simulované zkraty v elektrických obvodech pro zkušební účely.