Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14654-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756902
Katalogové èíslo 513085
Název dokumentu Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 2: Sanace
Anglický název Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 2: Rehabilitation
Datum vydání 01.09.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14654-22021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512410ČSN EN 14654-2 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14654-2 Tento dokument stanovuje požadavky na řízení a kontrolu činností v odvodňovacích a stokových systémech vně budov a specifikuje požadavky na vývoj a zavádění pracovních programů a výběr technologií. Tento dokument zahrnuje řízení a kontrolu sanačních prací. Tento dokument je použitelný pro systémy stok a kanalizačních přípojek od místa, kde odpadní vody opouštějí objekt, vnější dešťová odpadní potrubí nebo odvodňované zpevněné plochy, k místu, kde jsou odpadní vody vyústěny do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu. Kanalizační přípojky a stoky pod budovami jsou do těchto systémů zahrnuty, pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace těchto budov.