Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 50131-5-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 513055
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-1: Propojení - Požadavky pro drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech
Anglický název Alarm systems - Intrusion systems - Part 5-1: Interconnections - Requirements for wired Interconnection for I&HAS equipments located in supervised premises
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 50131-5-12021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TS 50131-5-1 Tento dokument se aplikuje na komponenty poplachového zabezpečovacího a tísňového systému užívající specifická nebo nespecifická propojení (např. mezi SPT a CIE). Propojené komponenty jsou umístěny uvnitř střežených prostor nebo namontované vně střežených prostor (např. externí výstražné zařízení). Tento dokument se neaplikuje na propojení mezi komponenty umístěnými ve stejném krytu, nebo k propojení mezi částmi I&HAS komponent, jsou-li pokryty odpovídající produktovou normou. Tento dokument nedefinuje fyzické požadavky na propojovací média. Předpokládá se, že tento dokument bude použit ve spojení s ostatními částmi souboru norem EN 50131, jenž definují funkční požadavky na zařízení bez ohledu na použitou techniku propojení. Tam, kde je monitorování funkcionality propojení provedeno propojenými komponenty, je toto definováno odpovídající produktovou normou ze souboru EN 50131. Pokud norma komponenty indikuje, že propojení má být monitorováno, pak tento dokument stanovuje podmínky monitorování aplikovatelné na propojení.