Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 71-4 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 943095
Katalogové èíslo 512916
Název dokumentu Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti
Anglický název Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.50 - Hračky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 71-42020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93889ČSN EN 71-4 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 71-4 ed. 2 Tento dokument stanovuje požadavky na maximální množství a v některých případech na maximální koncentraci určitých látek a směsí používaných v soupravách pro chemické pokusy a podobné činnosti. Takové látky a směsi jsou: - chemikálie klasifikované jako nebezpečné podle předpisů ES o nebezpečných látkách a nebezpečných směsích [1]; - látky a směsi, které by v nadměrném množství mohly poškodit zdraví dětí při jejich používání, ale které nejsou ve výše zmíněných předpisech klasifikovány jako nebezpečné; a - další chemická látka (látky) a směs (směsi) dodávané společně se soupravou pro pokusy. Tento dokument platí pro soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti, včetně souprav pro rostoucí krystaly, soupravy pro pokusy uvolňující oxid uhličitý a doplňkové soupravy. Zahrnuje také soupravy pro chemické pokusy v oborech mineralogie, biologie, fyziky, mikroskopie a ochrany životního prostředí, pokud obsahují jednu nebo více chemikálií a/nebo směsí, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [1]. Tento dokument také stanovuje požadavky na označování, informace o obsahu, návody k použití soupravy, požadavky na ochranu očí a požadavky na pomůcky k provádění pokusů. Tento dokument neplatí pro kombinované soupravy, např. kombinace chemické soupravy a soupravy pro rostoucí krystaly. Rovněž neplatí pro hračky zahrnuté v EN 71-13 (např. kosmetické soupravy). Požadavky pro ostatní chemické hračky jsou uvedeny v EN 71-5. POZNÁMKA - Termíny "látka" a "přípravek" jsou použity v "nařízení REACH", nařízení (ES) č. 1907/2006 [2]. Podle globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), který byl v rámci Evropské unie zaveden nařízením (ES) č. 1272/2008 (klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí) [1], musí být harmonogram pro zavedení GHS dodržen. Slova "přípravek" a "směs" jsou považována za synonyma; obojí jsou směsi nebo roztoky látek, které spolu navzájem nereagují. Starší termín "přípravek" bude řádně nahrazen novým termínem "směs". V tomto dokumentu je použit pouze termín "směs".