Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50110-2 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 343100
Katalogové èíslo 512911
Název dokumentu Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky
Anglický název Operation of electrical installations - Part 2: National annexes
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.240.01 - Elektrické přenosové a distribuční sítě obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50110-22021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87371ČSN EN 50110-2 ed. 2 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50110-2 ed. 3 (34 3100) Tato část souboru EN 50110 je souhrnem legislativních dokumentů a národních technických norem, které řeší nebo upravují problematiku elektrotechniky a energetiky v jednotlivých členských státech CENELEC. Cílem tohoto dokumentu je vytvoření celkového přehledu legislativních dokumentů a národních technických norem v jednotlivých členských státech CENELEC tak, aby možným zájemců, kteří chtějí využít možnosti dané zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu, usnadnila vstup na tento trh.