Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 1928
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441352
Katalogové èíslo 512904
Název dokumentu Uhlí a koks - Stanovení spalného tepla
Anglický název Coal and coke - Determination of gross calorific value
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 19282020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86792ČSN ISO 1928 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 1928 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení spalného tepla tuhých paliv při konstantním objemu a referenční teplotě 25 °C ve spalovací nádobě kalorimetru, kalibrované spálením certifikované kyseliny benzoové. Výsledek, získaný touto metodou, je spalné teplo analytického vzorku při konstantním objemu s celkovou vodou ze zplodin hoření v kapalném stavu. V praxi se palivo spaluje za konstantního (atmosférického) tlaku a voda nekondenzuje, ale odchází jako pára ve spalinách. Za těchto podmínek je účinným teplem výhřevnost paliva při konstantním tlaku. Lze také používat výhřevnost při konstantním objemu; vzorce pro výpočet obou hodnot jsou uvedeny.