Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12385-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 024302
Katalogové èíslo 512896
Název dokumentu Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu
Anglický název Steel wire rope - Safety - Part 3: Information for use and maintenance
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.65 - Ocelové dráty, drátěná lana a článkové řetězy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12385-32020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512057ČSN EN 12385-3 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12385-3 Tento dokument specifikuje typy informací pro používání a údržbu ocelových drátěných lan poskytovaných výrobcem lana nebo, které budou obsaženy v manuálu výrobce, který je přiložen ke stroji, dílu zařízení nebo instalaci, jejichž součástí jsou ocelová drátěná lana. Významná nebezpečí specifikovaná v tomto dokumentu jsou uvedena v kapitole 4. Pro ocelová drátěná lana vyhovující částem 8 a 9 používaných na lanových drahách navržených pro dopravu osob, jsou dodatečné informace pro používání a údržbu uvedeny v EN 12927. Pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan jsou specifické informace pro používání a údržbu uvedeny v EN 13414-2. Tento dokument není použitelný pro ocelová drátěná lana vyrobená před datem publikace tohoto dokumentu CEN.