Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 3310-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 259610
Katalogové èíslo 512849
Název dokumentu Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny
Anglický název Test sieves - Technical requirements and testing - Part 1: Test sieves of metal wire cloth
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 19.120 - Analýza velikosti částic. Prosévání
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 3310-12016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 3310-1 Tato část 3310 specifikuje technické požadavky a odpovídající zkušební metody pro zkušební síta z kovových drátěných tkanin. Platí pro zkušební síta o velikosti otvorů od 125 mm do 20 µm, v souladu s normou ISO 565.