Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1673
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 512570
Katalogové èíslo 512663
Název dokumentu Potravinářské stroje - Otočné stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Anglický název Food processing machinery - Rotary rack ovens - Safety and hygiene requirements
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 67.260 - Zařízení a vybavení pro potravinářský průmysl
97.040.20 - Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16732020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86147ČSN EN 1673+A1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1673 Tento dokument specifikuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu otočných stojanových pecí, které lze použít s jedním nebo více mobilními stojany. Tyto pece jsou určeny pro profesionální použití v potravinářském průmyslu a obchodech (pekárny, pekařství atd.) pro vsázkové pečení potravin obsahujících mouku, vodu a další přísady a/nebo doplňky. Tento dokument se vztahuje na pece používané pouze pro potravinářské výrobky s výjimkou těch, které obsahují těkavé hořlavé přísady (těkavé organické sloučeniny, např. alkohol, olej, ...). Tento dokument platí pro pece, kde je pára generována odpařováním pitné vody na horkých površích. Následující stroje nejsou zahrnuty: - experimentální a zkušební stroje vyvíjené výrobcem; - stroje pro jiné než profesionální použití. POZNÁMKA - Vzhledem k tomu, že otočné stojanové pece jsou určeny pro profesionální použití, neplatí EN 60335-1 a EN 60335-2-42. Tento dokument pokrývá technické bezpečnostní požadavky na přepravu, instalaci, provoz, čištění a údržbu těchto strojů (viz EN ISO 12100:2010, kapitola 6). Tento dokument zahrnuje všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se otočných stojanových pecí, jsou-li používány v souladu s určením a za podmínek nesprávného použití, které jsou důvodně předvídatelné výrobcem (viz informativní příloha C). Následující nebezpečí nejsou zahrnuta v tomto dokumentu: - nebezpečí vyplývající z používání plynného paliva plynovými spotřebiči; - nebezpečí vyplývající z problémů s elektromagnetickou kompatibilitou; - nebezpečí vyplývající z používání plechů vyrobených ze silikonu nebo potažených silikonem; - nebezpečí vyplývající z demontáže, odstavení a likvidace. Tento dokument se nezabývá hlukem emitovaným strojem. Tento dokument se neplatí na otočné stojanové pece, které byly vyrobeny před datem jeho vydání jako EN.