Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16627
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730904
Katalogové èíslo 512488
Název dokumentu Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody
Anglický název Sustainability of construction works - Assessment of economic performance of buildings - Calculation methods
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 166272015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98170ČSN EN 16627 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16627 (73 0904) Tato evropská norma stanovuje výpočtové metody založené na nákladech životního cyklu (LCC) a dalších kvantifikovaných ekonomických informacích, které slouží pro posouzení ekonomických vlastností budovy, a uvádí způsob vytváření zpráv a sdělování výsledků z posuzování. Tato evropská norma je platná pro nové i existující budovy a rekonstrukce. Tato evropská norma uvádí: - popis předmětu posuzování; - hranici systému, která se uplatní na úrovni budovy; - rozsah a postup, který se použije pro analýzu; - seznam indikátorů a postupy pro jejich výpočet; - požadavky na prezentaci výsledků při vytváření zpráv a při jejich sdělování; - a požadavky na data potřebná pro výpočet. Přístup zvolený pro posuzování pokrývá všechny fáze životního cyklu budovy a zahrnuje všechny stavební výrobky, procesy a služby související s budovou a použité v průběhu životního cyklu budovy. Interpretace a hodnotové úsudky týkající se výsledků posuzování nejsou předmětem této evropské normy.