Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16516+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 728012
Katalogové èíslo 512439
Název dokumentu Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší
Anglický název Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.040.20 - Venkovní ovzduší
91.100.01 - Stavební materiály obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16516:2017+A12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511379ČSN EN 16516+A1 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16516+A1 Tato norma stanoví horizontální referenční metodu stanovení emisí regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků do vnitřního ovzduší. Tato metoda je použitelná pro těkavé organické látky, částečně těkavé organické látky a velmi těkavé aldehydy a amoniak. Je založena na použití zkušební komory a následné analýze organických látek pomocí GC-MS nebo HPLC a v případě amoniaku následné analýze spektrofotometrickými metodami nebo jinými ekvivalentními analytickými metodami (např. iontovou chromatografií a amoniovou elektrodou).