Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 115-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274802
Katalogové èíslo 512438
Název dokumentu Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115
Anglický název Safety of escalators and moving walks - Part 4: Interpretations related to EN 115 family of standard
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 115-42020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500268ČSN P CEN/TS 115-4 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 115-4 Tento dokument je souhrnem interpretací, vztahujících se k souboru norem EN 115. Tento dokument shrnuje interpretace k EN 115-1:2008+A1:2010 a EN 115-1:2017. Interpretace k dalším normám souboru norem EN 115 budou doplněny, až budou k dispozici. Cílem interpretací je zdokonalit porozumění článkům, na které se vztahují, a usnadnit tak jednotné chápání mezi výrobci, dodavateli výtahů, notifikovanými orgány, inspekčními orgány a národními úřady. Interpretace nemají stejný status jako normy, na které se vztahují. Avšak použití interpretací by mělo zainteresovaným stranám poskytnout jistotu, že příslušná norma nebyla špatně uplatněna.