Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 23601
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 018017
Katalogové èíslo 512429
Název dokumentu Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány
Anglický název Safety identification - Escape and evacuation plan signs
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.10 - Značky pro veřejné informace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 236012020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88025ČSN ISO 23601 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 23601 Tento dokument stanovuje zásady navrhování a zobrazení únikových plánů obsahujících informace týkající se požární bezpečnosti, úniku, evakuace a zdravotnické záchranné služby obyvatel/uživatelů. Tyto plány mohou být také použity zásahovými jednotkami v případě nouze. Využití těchto plánů je zamýšleno k označování ve veřejných prostorách a na pracovištích. Tento dokument nezahrnuje plány používané externími bezpečnostními službami, ani podrobné odborné technické výkresy pro specialisty.