Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 23387
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730114
Katalogové èíslo 512337
Název dokumentu Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy
Anglický název Building information modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of built assets - Concepts and principles
Datum vydání 01.05.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.240.67 - Využití informačních technologií ve stavebnictví
91.010.01 - Stavební průmysl obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 233872020
ISO 233872020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 23387 Tento dokument vymezuje principy a strukturu pro datové šablony pro stavební objekty. Byl vyvinut jako opora digitálních procesů používajících strojově čitelné formáty se standardní datovou strukturou pro výměnu informací o jakýchkoliv typech stavebních objektů, např. výrobků, systémů, sestav, prostorů, budov apod., používaných při přípravě záměru, pří-pravě zadání, navrhování, provádění, provozování a odstraňování zařízení. Tento dokument stanovuje specifikaci taxonomické-ho modelu definujícího koncepty z ISO 12006-3:2007, tj. objekty, kolekce a vztahy mezi nimi, jako oporu informačních potřeb vyplývajících ze specifického účelu datové šablony. Tento dokument stanovuje specifikaci v jazyce EXPRESS s rozšířeními o notaci a specifikaci v EXPRESS-G z ISO 12006-3:2007. Tato rozšíření byla uvedena s ohledem na potřeby trhu, které se vyvinuly od vydání ISO 12006-3 v roce 2007. Tento dokument stanovuje pravidla pro navazování datových šablon na třídy z IFC v rámci datového slovníku založeného na ISO 12006-3:2007. Tento dokument stanovuje pravidla pro navazování datových šablon na klasifikační systémy v rámci datového slovníku založeného na ISO 12006-3:2007. Cílovou skupinou tohoto dokumentu jsou vývojáři software, nikoliv experti v oboru stavebnictví pověře-ní vytvářením datových šablon založených na zdrojích popisujících informační potřeby. Předmětem tohoto dokumentu není stanovit obsah datových šablon. Uvedená datová struktura je určena k použití při vývoji specifických datových šablon založených na normách vyvinutých v ISO/IEC, CEN/CENELEC, národních normalizačních organiza-cích nebo na jiných zdrojích popisujících informační potřeby.