Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13565-2+AC
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389221
Katalogové èíslo 512314
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba
Anglický název Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2: Design, construction and maintenance
Datum vydání 01.05.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13565-2:2018+AC2019
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
513238ČSN EN 13565-2+AC 2021Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507868ČSN EN 13565-2+AC 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13565-2+AC (38 9221) Tento dokument specifikuje požadavky a popisuje metody pro navrhování, instalaci, zkoušení a údržbu pěnových hasicích zařízení na těžkou, střední a lehkou pěnu. Pěnová zařízení se mohou používat k potlačení úniku toxických par, ale toto použití není předmětem tohoto dokumentu. Tento dokument poskytuje osobám se znalostmi a zkušenostmi při určování výběru pěnových hasicích zařízení návod pro navrhování různých pěnových zařízení tak, aby byla účinná při ochraně proti specifickým druhům nebezpečí. Při uplatňování této technické normy má posuzování rizik provádět kvalifikovaná a zkušená osoba, a to jak u nových, tak u existujících zařízení; posuzování rizik však není předmětem tohoto dokumentu. Tento dokument neřeší analýzu rizik, kterou provádí kompetentní osoba. Žádné ustanovení tohoto dokumentu není míněno tak, aby omezovalo nové technologie nebo alternativní provedení za předpokladu, že nebude snížena úroveň hasicí schopnosti předepsaná v této technické normě a bude doložena dokumentovanými důkazy/protokoly o zkouškách. Všechna pěnová zařízení jsou obecně nevhodná pro: - chemické látky, jako např. nitrát celulózy, které uvolňují dostatečné množství kyslíku nebo jiných oxidačních činidel podporujících hoření; - elektrická zařízení pod napětím, která nejsou opatřena krytem; - kovy jako sodík, draslík a slitiny sodíku a draslíku, které reagují s vodou; - nebezpečné, s vodou reagující materiály, jako je triethylhliník a oxid fosforečný; - hořlavé kovy, jako např. hliník a hořčík.