Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364801
Katalogové èíslo 512134
Název dokumentu Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie
Anglický název Medical electrical equipment - Part 2-31: Particular requirements for the basic safety and essential performance of external cardiac pacemakers with internal power source
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.01 - Lékařská zařízení/Zdravotnické prostředky obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60601-2-312020
IEC 60601-2-312020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82698ČSN EN 60601-2-31 ed. 2 2009
510529ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 Tato zvláštní norma stanovuje minimální požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů napájených vnitřním zdrojem elektrické energie. Platí také pro pacientské kabely, neplatí však pro implantabilní části aktivních implantabilních zdravotnických prostředků spadajících pod ISO 14708-1, externí kardiostimulátory napájené ze sítě či přístroje pro transtorakální a jícnovou stimulaci.