Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 50238-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333592
Katalogové èíslo 512048
Název dokumentu Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody
Anglický název Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 2: Compatibility with track circuits
Datum vydání 01.05.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.280 - Elektrická trakční zařízení
45.060.10 - Trakční kolejová vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 50238-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500049ČSN CLC/TS 50238-2 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TS 50238-2 Tento dokument stanoví, za účelem zajištění kompatibility drážních vozidel s kolejovými obvody, meze emisí rušivých proudů z drážních vozidel. Metody měření a vyhodnocení k ověření shody drážních vozidel s těmito mezemi jsou uvedeny ve vyhrazené příloze. Meze rušivých proudů uvedené v této technické specifikaci platí pouze pro drážní vozidla určená pro provoz na tratích vybavených výhradně preferovanými typy kolejových obvodů uvedených v tomto dokumentu. Metodika zkoušky drážních vozidel (podmínky infrastruktury, zkušební konfigurace, provozní podmínky, atd.) uvedená v tomto dokumentu je vhodná pro prokázání kompatibility s jakýmikoli kolejovými obvody. Tento dokument poskytuje návod na odvození mezí rušivých proudů stanovených pro drážní vozidla a ve vyhrazené příloze stanoví metody měření a kritéria vyhodnocení. Tento dokument stanoví soubor mezí rušivých proudů pro RST (drážní vozidlo), metodiku pro prokázání kompatibility mezi drážními vozidly a kolejovými obvody a metody měření pro ověření mezí rušivých proudů a kritéria hodnocení.