Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361960
Katalogové èíslo 512016
Název dokumentu Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků
Anglický název Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements
Datum vydání 01.03.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60730-2-82020
IEC 60730-2-82018
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
514414ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 2021A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65969ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 2002
510714ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 Tato část IEC 60730 platí pro elektricky ovládané vodní ventily pro použití v zařízeních, na zařízeních nebo ve spojení se zařízeními pro domácnost a podobné účely, včetně vytápění, klimatizace a podobných aplikací. Zařízení může využívat elektrickou energii, plyn, naftu, pevné palivo, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinaci. Tento dokument platí pro elektricky ovládané vodní ventily pro automatizaci budov v rozsahu platnosti ISO 16484. Tento dokument také platí pro elektricky ovládané vodní ventily pro zařízení, která mohou být použita veřejností, jako jsou zařízení určená pro použití v obchodech, kancelářích, nemocnicích, farmách a v průmyslových a komerčních aplikacích. Tento dokument se nevztahuje na elektricky ovládané vodní ventily určené výhradně pro průmyslové aplikace, není-li to výslovně uvedeno v příslušné výrobkové normě zařízení. Tento dokument platí pro elektricky ovládané vodní ventily napájené primárními nebo sekundárnímu bateriemi, jejichž požadavky jsou uvedeny v normě, včetně přílohy V. Tento dokument se nevztahuje na prevenci kontaminace pitné vody v důsledku kontaktu s materiály ventilu. Tento dokument se vztahuje na inherentní bezpečnost provozní hodnoty, provozní doby a provozní sekvence, jsou-li spojeny s bezpečností zařízení, a na zkoušení automatických elektrická řídicí zařízení používaných domácích a podobných zařízeních, na nich nebo ve spojení s nimi. Tento dokument obsahuje požadavky na elektrické vlastnosti vodních ventilů a požadavky na mechanické vlastnosti vodních ventilů, které ovlivňují jejich zamýšlený provoz. Tento dokument také platí pro elektricky ovládané vodní ventily pro spotřebiče, které jsou v rozsahu platnosti souboru norem IEC 60335 a dále pro elektricky ovládané vodní ventily reagující nebo ovládající takové charakteristiky nebo jejich kombinace, jako je teplota, tlak, změna času, vlhkost, světlo, elektrostatické účinky, průtok nebo hladina kapaliny, proud, napětí zrychlení. Tento dokument platí také pro ovládací prvky a pro tělesa ventilu, které jsou navrženy tak, aby byly vzájemně přizpůsobeny a také pro jednotlivé ventily, ventily používané jako součást systému a ventily, které tvoří mechanicky jeden celek s vícefunkčními řídicími zařízeními s neelektrickými výstupy a pro elektricky ovládané vodní ventily napájené AC nebo DC proudem se jmenovitým napětím nepřesahujícím 690 V AC nebo 600 V DC. Tento dokument nezohledňuje hodnotu odezvy automatického působení ventilu, jestliže hodnota odezvy závisí na způsobu montáže ventilu do zařízení. Má-li hodnota odezvy zásadní význam pro ochranu uživatele nebo okolí, musí být použita hodnota stanovená v příslušné normě zařízení nebo stanovená výrobcem zařízení Tento dokument neplatí pro elektricky ovládané vodní ventily o jmenovité připojovací velikosti větší než DN 50; elektricky ovládané vodní ventily pro přípustný jmenovitý tlak vyšší než 1,6 Mpa, dávkovače potravin, dávkovače detergentů, parní ventily, elektricky ovládané vodní ventily navržené výlučně pro průmyslové aplikace.