Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330420
Katalogové èíslo 512002
Název dokumentu Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
Anglický název Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests
Datum vydání 01.03.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.080.30 - Izolační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60664-12020
EN IEC 60664-1:2020/AC2020
IEC 60664-12020
IEC 60664-1:2020/COR12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80597ČSN EN 60664-1 ed. 2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 Tato Část IEC 60664 se zabývá koordinací izolace zařízení se jmenovitým napětím do 1 000 V AC nebo do 1 500 V DC připojeným k elektrizační soustavě nízkého napětí. Tento dokument platí pro kmitočty do 30 kHz. Zároveň stanovuje požadavky, které mají technické komise určit pro vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a kritéria pro pevnou izolaci. To zahrnuje metody elektrického zkoušení s ohledem na koordinaci izolace. Minimální vzdušné vzdálenosti stanovené v tomto dokumentu se nepoužijí tam, kde jsou přítomny ionizované plyny. Pro takové situace mohou být stanoveny zvláštní požadavky na základě uvážení příslušné technické komise. Tento dokument se nezabývá vzdálenostmi skrz izolaci tvořenou kapalinou, skrz jiné plyny než vzduch a skrz stlačený vzduch. Tato základní bezpečností publikace zaměřená na hlavní bezpečnostní požadavky je primárně určena pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu s principy stanovenými v Pokynu IEC 104 a v Pokynu ISO/IEC 51. Jednou z povinností technické komise je, kdykoliv je to možné, využívat základní bezpečnostní publikace při přípravě svých publikací. V případě, kdy v příslušných výrobkových normách chybí stanovené hodnoty pro vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a požadavky pro pevnou izolaci, nebo dokonce chybí normy, platí tento dokument.