Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 7737
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 757737
Katalogové èíslo 511972
Název dokumentu Kvalita vod - Stanovení původců cerkáriové dermatitidy ve vodním prostředí
Anglický název Water quality - Determination of causative agents of cercarial dermatitis in water environment
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.60 - Zkoušení fyzikálních vlastností vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 7737 Tato norma platí pro stanovení přítomnosti původců cerkáriové dermatitidy ve vodním prostředí, zejména v přírodních nádržích využívaných ke koupání.