Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50131-2-4 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 511943
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-4: Requirements for combined passive infrared and microwave detectors
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.310 - Ochrana proti zločinu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50131-2-42020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50131-2-4 ed. 2 Tento dokument platí pro kombinované pasivní infračervené mikrovlnné detektory instalované v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (viz EN 50131-1) specifických nebo nespecifických metalických nebo bezdrátových detektorů a používaných pro třídy prostředí I až IV (viz EN 50130-5). Tento dokument neuvádí požadavky na pasivní infračervené detektory určené k použití ve venkovním prostředí. Účelem detektoru je detekovat široké spektrum infračerveného záření vyzařovaného narušitelem, emitovat mikrovlnné signály a analyzovat signály, které se vracejí a poskytnout nezbytný rozsah signálů nebo zpráv, které mají být použity zbytkem poplachového zabezpečovacího systému. Pro kombinovaný detektor, kde obě detekční technologie musí být ve svém aktivním stavu, aby bylo možné generovat poplachový stav, platí požadavky tohoto dokumentu závislé na stupni. Pro kombinované detektory, které mohou být konfigurovány a provozovány tak, že každá detekční technologie může nezávisle generovat poplachový stav, platí při odpovídající konfiguraci požadavky závislé na stupni definované v EN 50131-2-2 a EN 50131-2-3. V opačném případě je povinností výrobce jasně uvést, že detektor nevyhovuje tomuto dokumentu a není v souladu s EN 50131-2-2 a EN 50131 2-3, pokud je uveden do takové konfigurace. Detektor musí splňovat všechny požadavky příslušného stupně. Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v tomto dokumentu, může detektor obsahovat, ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí. V tomto dokumentu nejsou zahrnuty požadavky na systémové propojení.