Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50129 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342675
Katalogové èíslo 511847
Název dokumentu Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy
Anglický název Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling
Datum vydání 01.03.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.100 - Stavba železnic
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 501292018
EN 50129:2018/AC2019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68996ČSN EN 50129 2003
506992ČSN EN 50129 ed. 2 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50129 ed. 2 Tento dokument je použitelný pro elektronické systémy vztahující se k bezpečnosti (včetně subsystémů a zařízení) pro železniční zabezpečovací aplikace. Tento dokument se vztahuje na generické systémy (tj. generické produkty nebo systémy definující třídu aplikací), jakož i na systémy pro specifické aplikace. Tento dokument je použitelný pouze na funkční bezpečnost systémů. Jeho cílem není zabývat se jinými hledisky bezpečnosti jako je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Zatímco funkční bezpečnost systémů může mít jednoznačně vliv na bezpečnost pracovníků, existují i jiná hlediska návrhu systému, která mohou rovněž ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a která tento dokument nepokrývá. Tento dokument se vztahuje na všechny etapy životního cyklu elektronického systému vztahujícího se k bezpečnosti se zaměřením zejména na etapy od 5 (architektura a rozdělení požadavků na systém) do 10 (přijetí systému), jak je definováno v EN 50126-1:2017. Požadavky na systémy, které nemají vztah k bezpečnosti, jsou mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu. Tento dokument neplatí pro již existující systémy, subsystémy nebo zařízení, které byly schváleny již před vznikem tohoto dokumentu. Pokud to však je prakticky proveditelné, měl by být použit pro modifikace a rozšíření stávajících systémů, subsystémů a zařízení. Tento dokument je primárně použitelný pro systémy, subsystémy nebo zařízení, které byly speciálně navrženy a vyrobeny pro železniční zabezpečovací aplikace. Je-li prakticky proveditelné, měl by být použit na obecná nebo průmyslová zařízení (např. napájecí zdroje, obrazovky nebo další komerčně dostupné prvky), která jsou určena k použití jako součást elektronického systému vztahujícího se k bezpečnosti. V těchto případech by měly být poskytnuty přinejmenším důkazy (více informací je uvedeno v 6.2), aby bylo možno prokázat, buď že na zařízení není spoléháno z pohledu bezpečnosti, nebo že se na zařízení mohou spolehnout ty funkce, které mají vztah k bezpečnosti. Tento dokument je určen subjektům odpovědným za železnici, železničním dodavatelům a hodnotitelům, jakož i orgánům pro otázky bezpečnosti, přestože nedefinuje schvalovací proces, který by měly orgány pro otázky bezpečnosti uplatňovat.