Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61969-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 188003
Katalogové èíslo 511838
Název dokumentu Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh
Anglický název Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 1: Design guidelines
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 31.240 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61969-12020
IEC 61969-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90898ČSN EN 61969-1 ed. 2 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61969-1 ed. 3 Tato norma obsahuje směrnice pro návrh venkovních krytů a je použitelná v širokém rozsahu mechanických, elektromechanických a elektronických zařízení včetně jejich instalace, kde se používá modulový řád. Účelem této normy je: - poskytnout přehled specifikací pro kryty, zaměřený na požadavky pro venkovní aplikace, pro stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům, a - pro dosažení integrity výrobku ve venkovních podmínkách a pro usnadnění výběru výrobku pro zajištění venkovních krytů od různých prodejců. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby obsahovaly všechna zařízení a poskytly ochranu venkovních instalací zařízení proti nežádoucím dopadům okolního prostředí. Instalované zařízení může být, ale nemusí být omezeno pouze na kostry podle souboru norem IEC 60917 nebo souboru norem IEC 60297.