Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 65 6501
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 656501
Katalogové èíslo 511816
Název dokumentu Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Odběr vzorků u čerpacích stanic
Anglický název Automotive fuels - LPG - Sampling at filling stations
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.20 - Kapalná paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 65 6501 Tento dokument popisuje postup při odběru vzorků nechlazených zkapalněných ropných plynů (LPG) pro pohon motorových vozidel z výdejních stojanů na čerpacích stanicích. Postup odběru je vhodný pro následné laboratorní zkoušení vzorku podle ČSN EN 589.