Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 872001
Katalogové èíslo 511800
Název dokumentu Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům
Anglický název Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-3: Specification of environmental tests; Stationary use at weatherprotected locations
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 19.040 - Zkoušení vlivů prostředí
33.020 - Telekomunikace obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1 The present document specifies test severities and methods for the verification of the required resistibility of equipment according to the relevant environmental class. The tests in the present document apply to stationary use of equipment at weatherprotected locations covering the environmental conditions stated in ETSI EN 300 019-1-3 [1].