Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62446-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364623
Katalogové èíslo 511618
Název dokumentu Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Údržba PV systému
Anglický název Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 2: Grid connected systems - Maintenance of PV systems
Datum vydání 01.12.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.160 - Technika sluneční energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62446-22020
IEC 62446-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62446-2 Tato část IEC 62446 stanoví požadavky a doporučení pro údržbu PV systémů, včetně pravidelných kontrol, preventivní údržby souvisící s bezpečností a vlastnostmi PV systémů, údržby po poruše a řešení vzniklých problémů. PV systémy připojené k síti jsou obecně považovány za velmi nenáročný způsob výroby energie. Ve srovnání s konvenčními zdroji energie, které využívají palivo nebo rotační stroje, PV systémy vyžadují určitou úroveň preventivní a nápravné údržby, aby mohly pracovat po celou dobu životnosti, jak bylo plánováno, což může být doba přesahující 20 let.