Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16612
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 700710
Katalogové èíslo 511483
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Stanovení únosnosti příčně zatížených tabulí skla výpočtem
Anglický název Glass in building - Determination of the lateral load resistance of glass panes by calculation
Datum vydání 01.12.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 166122019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509287ČSN EN 16612 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16612 Tento dokument poskytuje metodu stanovení návrhové hodnoty pevnosti skla v ohybu. Uvádí obecnou metodu výpočtu a pokyny pro stanovení únosnosti příčně zatížených, lineárně podepřených zasklení použitých jako výplně. Tento dokument uvádí doporučené hodnoty následujících součinitelů pro sklo jako materiál: - dílčí součinitele materiálu, M;A a M;v; - součinitele trvání zatížení, kmod; - součinitel pevnosti hrany, ke. Většina skel se ve stavebnictví používá v podobě výplní. Tento dokument se týká těchto výplní, které jsou zařazeny do třídy následků nižší než té, které se týká EN 1990, takže navržené hodnoty pro dílčí součinitele zatížení Q a G jsou uvedeny pro tyto výplně. Účinek změn tlaku v dutině izolačního skla není Eurokódy pokryt, takže tento dokument uvádí také navržené hodnoty součinitelů pro kombinace zatížení tohoto účinku Tento dokument nestanovuje vhodnost pro daný účel. Únosnost při příčných zatíženích je pouze jednou částí procesu navrhování, který by měl vzít v úvahu také: - zatížení v rovině skla, vzpěr, příčný torzní vzpěr a smykové síly; - faktory prostředí (např. zvukovou izolaci, tepelné vlastnosti; - bezpečnostní charakteristiky (např. požární odolnost, charakter lomu ve vztahu bezpečnosti osob, bezpečnost při útoku). Tento dokument se nevztahuje na profilované stavební sklo, skleněné tvárnice a skleněné dlaždice nebo vakuová izolační skla.