Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1359
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 257861
Katalogové èíslo 511254
Název dokumentu Plynoměry - Membránové plynoměry
Anglický název Gas meters - Diaphragm gas meters
Datum vydání 01.11.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.40 - Systémy dodávky plynu v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13592017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504306ČSN EN 1359 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1359 Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkoušky pro konstrukci, provedení, bezpečnost a výrobu membránových plynoměrů třídy 1,5 (dále jen plynoměry). To platí pro měřidla s koaxiálním jednoduchým potrubím nebo dvěma potrubními přípojkami, které se používají k měření objemů palivových plynů, které jsou v mezích zkušebních plynů 1., 2. a 3. třídy popsané v EN 437. Měřidla mají maximální pracovní tlak nepřesahující 0,5 baru a maximální skutečné průtoky nepřesahující 160 m3h-1 v minimálním rozsahu okolní teploty -10 °C až 40 °C a teplotním rozmezí plynů podle specifikace výrobce s minimem rozsah 40 K. Tato norma se vztahuje na měřidla s vestavěnou a bez vestavěné přeměny teploty, které jsou instalovány v místech s vibracemi a otřesy malého významu (viz MID příloha 1, kapitola 1.3.2 (a), třída M1). Platí také pro měřidla v: - uzavřená místa (vnitřní nebo venkovní s ochranou podle specifikace výrobce) jak s kondenzující vlhkostí, tak s nekondenzující vlhkostí; nebo, pokud to výrobce stanoví: - otevřená místa (venkovní bez krytu) jak s kondenzující vlhkostí, tak s nekondenzující vlhkostí; - v místech s elektromagnetickými poruchami, která odpovídají těm, která se pravděpodobně vyskytují v obytných, obchodních a lehkých průmyslových budovách (viz příloha 1 kapitola 1.3.3 (a), třída E1). Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny tlaky uvedené v tomto dokumentu tlakoměrem. Požadavky na elektronické počítadlo, baterie, ventily zabudované do měřidla a další doplňkové funkce jsou uvedeny v EN 16314. Pokud není v konkrétní zkoušce stanoveno jinak, jsou zkoušky prováděny na měřidlech, které obsahují přídavná funkční zařízení určená výrobcem. Ustanovení 1 až 9 a přílohy B a C se vztahují pouze na konstrukční a typové zkoušky. POZNÁMKA - Obsah publikace OIML "Mezinárodní doporučení R 137" byl zohledněn při přípravě této normy. Nejsou-li pro zkušební zařízení stanoveny žádné zvláštní požadavky, měly by být použité přístroje sledovatelné podle vnitrostátní nebo mezinárodní referenční normy a nejistota by měla být lepší než 1/5 maximální hodnoty zkoušeného parametru. Pro rozdílné výsledky by opakovatelnost / rozlišení měla být lepší než 1/5 maximální hodnoty zkoušeného parametru.