Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 18806
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441318
Katalogové èíslo 511245
Název dokumentu Tuhá paliva - Stanovení obsahu chloru
Anglický název Solid mineral fuels - Determination of chlorine content
Datum vydání 01.11.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 188062019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 18806 Tento dokument specifikuje dvě metody (vysokoteplotní spalování a spalování ve vysokotlaké nádobě) pro stanovení chloru v tuhých minerálních palivech. Vztahuje se na tuhá minerální paliva. Chlor v absorpčním roztoku může být stanoven pomocí různých zakončení, jako je coulometrická nebo potenciometrická titrace, spektrofotometrie nebo iontová chromatografie. Metoda je použitelná pro stanovení obsahu chloru vyššího než 0,005 % hmotnostní frakce.