Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12954
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038355
Katalogové èíslo 511217
Název dokumentu Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě
Anglický název General principles of cathodic protection of buried or immersed onshore metallic structures
Datum vydání 01.11.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.99 - Ostatní části potrubí
77.060 - Koroze kovů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 129542019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508737ČSN EN 12954 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12954 Tato evropská norma popisuje obecné zásady zavádění a řízení systému katodické ochrany kovových zařízení proti koroznímu napadení uložených v půdě nebo v kontaktu s půdou, povrchovými nebo podzemními sladký-mi vodami bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou pod vlivem vnějších zdrojů elektrického proudu. Stanovuje ochranná kritéria, která mají být dosažena, aby se prokázala účinnost katodické ochrany. U zařízení, která nemohou být elektricky odizolována od sousedních ovlivňujících zařízení, nemusí být možné použít kritéria definovaná ve stávajícím dokumentu. V tomto případě se použije EN 14505 (viz 9.4 "Elektrické propojení / oddělení"). POZNÁMKA - Jako pomoc při rozhodování, zda použít katodickou ochranu, může být pravděpodobnost koroze vyhodno-cena pomocí informativní přílohy A, která shrnuje požadavky EN 12501-1 [2] a EN 12501-2 [3]. Katodická ochrana zařízení ponořených v mořské vodě nebo brakických vodách je uvedena v EN 12473 a v řadě norem specifičtějších pro různé aplikace. Katodická ochrana železobetonových zařízení je zahrnuta v normě EN ISO 12696. Tento dokument se používá ve spojení s: - EN ISO 15589-1 pro katodicky chráněná potrubí v zemi nebo ve vodě, - EN 50162 za účelem posouzení vlivu bludných proudů, - EN ISO 18086 pro řízení koroze způsobené interferencí střídavých proudů ze zdrojů vysokého napětí a střídavých trakčních systémů, - EN 13509 pro měřicí techniky v katodické ochraně, - EN 50443 pro řízení ochrany před dotykovým a krokovým napětím.