Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6005
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736005
Katalogové èíslo 511190
Název dokumentu Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
Anglický název Space arrangement of conduit of technical equipment
Datum vydání 01.10.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.020 - Územní plánování. Plánování měst.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16567ČSN 73 6005 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 6005 Tato norma platí pro technické řešení, navrhování nových vedení technického vybavení a doplňování vedení technického vybavení uložených v podzemní trase v územích měst a obcí zejména v pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích zejména z hlediska jejich prostorového uspořádání při územním plánování, projektování a provádění v zastavěném a zastavitelném území s cílem zajistit udržitelný rozvoj ucelené technické obsluhy těchto obcí s výjimkou účelových komunikací a prostor v uzavřeném soukromém prostoru nebo objektu. To neplatí v případech výstavby obytných nebo kancelářských objektů na soukromých pozemcích, ale s veřejně přístupnými prostorami a komunikacemi, kde je třeba ustanovení této normy při navrhování vedení technického vybavení dodržovat také. Pro obnovu, modernizaci a kompletaci vedení technické infrastruktury v zastavěném a zastavitelném území se tato norma použije přiměřeně. .