Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 7010
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 018012
Katalogové èíslo 511184
Název dokumentu Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky
Anglický název Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs
Datum vydání 01.01.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.10 - Značky pro veřejné informace
01.080.20 - Grafické značky pro použití ve specifických zařízeních
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 70102020
ISO 70102019
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
512430ČSN EN ISO 7010 2021A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83843ČSN ISO 20712-1 2009
510568ČSN EN ISO 7010 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 7010 Tato mezinárodní norma stanoví bezpečnostní značky za účelem prevence nehod, požární ochrany, informace o zdravotním riziku a nouzové evakuaci. Tvar a barva jednotlivých bezpečnostních značek jsou v souladu ISO 3864-1 a návrh/design grafických značek je v souladu s ISO 3864-3. Tento dokument se vztahuje na všechna místa, kde je třeba řešit bezpečnostní záležitosti týkající se lidí. Nevzta-huje se však na signalizace používané pro řízení železničního, silničního, říčního, námořního a leteckého provozu a obecně na ta odvětví podléhající ustanovením, která se mohou lišit v určitých bodech od této mezinárodní normy a souboru norem ISO 3864. Tato mezinárodní norma stanoví originály bezpečnostních značek, které mohou být zmenšeny pro reprodukci a účely použití.