Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0532
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730532
Katalogové èíslo 511127
Název dokumentu Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky
Anglický název Acoustics - Protection against noise in buildings and evaluation of acoustic properties of building constructions and elements - Requirements
Datum vydání 01.12.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.30 - Stavby pro bydlení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84835ČSN 73 0532 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0532 Tato norma stanovuje požadavky na zvukovou izolaci dělicích konstrukcí mezi místnostmi v budovách a na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov včetně oken a dveří. Požadavky jsou stanoveny podle druhu budovy, s ohledem na funkci místnosti a hluk v sousedním prostoru. Tato norma rovněž stanovuje zásady pro navrhování obytných a občanských budov z hlediska stavební akustiky, zejména pro: - bytové domy včetně nástaveb a přístaveb, jimiž vznikají nové byty, - občanské budovy (hotely, nemocnice, školy, administrativní budovy), - obytné části v budovách jiného účelu; - rodinné domy (samostatné i řadové); Pro stavební úpravy stávajících budov a bytů se tato norma použije přiměřeně tak, aby pokud možno bylo dosaženo zde uvedených požadavků. Dále tato norma v příloze A konkretizuje akustické vlastnosti, které charakterizují základní technický požadavek pro posuzování shody a schopnost stavebních výrobků plnit ve stavbách funkci ochrany proti hluku. V příloze F je uveden seznam s výkladem některých pojmů pro účely posuzování zvukové izolace v budovách. Tuto normu je nutno používat v návaznosti na ČSN EN ISO 717-1 a ČSN EN ISO 717-2 a ČSN EN ISO 10140-1 až ČSN EN ISO 10140-5, ČSN EN ISO 16283-1 až ČSN EN ISO 16283-3. Příloha A je nedílnou součástí této normy. Přílohy B, C, D, E a F jsou informativní.