Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61482-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 359743
Katalogové èíslo 511045
Název dokumentu Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky
Anglický název Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 2: Requirements
Datum vydání 01.10.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.40 - Zápalnost a hořlavost materiálů a výrobků
29.260.99 - Ostatní elektrická zařízení pro práci ve zvláštních podmínkách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61482-22020
IEC 61482-22018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61482-2 Tato část IEC 61482 platí pro ochranné oblečení, používané pro práci, při které existuje nebezpečí elektrického oblouku. Tento dokument uvádí požadavky a zkušební metody pro materiály a oděvy pro ochranné oblečení elektrotechniků proti tepelným účinkům elektrického oblouku. Požadavky tohoto dokumentu se netýkají úrazu elektrickým proudem. Uvedená norma platí v kombinaci s normami zahrnujícími úrazy elektrickým proudem. Tento dokument se netýká jiných účinků než tepelných účinků elektrického oblouku, jako je hluk, emise světla, nárůst tlaku, horký olej, elektrický šok, důsledky fyzického a duševního šoku nebo toxické vlivy. Tento dokument nepokrývá ochranu očí, obličeje, hlavy, rukou a nohou před nebezpečím elektrického oblouku. POZNÁMKA - Požadavky a zkoušky týkající se nebezpečí elektrického oblouku na tyto části těla se zkoumají. Ochranné oblečení pro práci záměrně využívající elektrický oblouk, např. svařování elektrickým obloukem, plazmový hořák není předmětem tohoto dokumentu.