Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0331-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730331
Katalogové èíslo 511032
Název dokumentu Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
Anglický název Energy performance of buildings - Typical values for calculation - Part 1: General and calculation data per month
Datum vydání 01.10.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 07.060 - Geologie. Meteorologie. Hydrologie
91.120.01 - Ochrana budov a v budovách obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505634ČSN 73 0331-1 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0331-1 Tato norma obsahuje v přílohách informativní parametry pro: - typické hodnoty a rozmezí zadávaných parametrů účinností technických systémů budov; - typické profily užívání různých typů budov a provozů (provozní doba, požadavek na větrání, osvětlení a teplou vodu, vnitřní tepelné zátěže od vybavení); - klimatická data pro výpočet energetické náročnosti budov v ČR pro měsíční krok výpočtu; - vymezení pojmu energeticky vztažná plocha.