Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11844-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038211
Katalogové èíslo 510860
Název dokumentu Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér
Anglický název Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity
Datum vydání 01.08.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.060 - Koroze kovů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 11844-32020
ISO 11844-32020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77803ČSN ISO 11844-3 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 11844-3 Norma specifikuje metody měření parametrů prostředí používaných ke klasifikaci korozní agresivity vnitřních atmosfér na kovy a slitiny. Parametry prostředí charakterizující vnitřní atmosféry zahrnují větší počet složek znečištění ovzduší, než se obvykle používá pro charakterizaci vnějšího prostředí. Norma se zabývá měřením relativní vlhkosti, teploty a především metodami měření plynných znečištění ovzduší a znečištění polétavými částicemi. V příloze uvádí chemikálie používané pro pasivní a aktivní vzorkovače.