Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 10211
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730551
Katalogové èíslo 510855
Název dokumentu Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
Anglický název Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations
Datum vydání 01.09.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 102112017
ISO 102112017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503651ČSN EN ISO 10211 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 10211 Norma stanoví podrobnosti pro trojrozměrný a dvojrozměrný geometrický model tepelného mostu pro numerický výpočet: - tepelných toků ke zhodnocení celkové tepelné ztráty budovy nebo její části; - minimálních povrchových teplot ke zhodnocení rizika povrchové kondenzace. Tyto podrobnosti zahrnují použité geometrické okrajové podmínky a pomocné rozdělení modelu, teplotní okrajové podmínky, tepelné hodnoty a výpočtové vztahy. Norma je založena na těchto předpokladech: - všechny fyzikální vlastnosti jsou nezávislé na teplotě; - uvnitř stavebního prvku nejsou žádné tepelné zdroje. Norma se může použít také pro odvození lineárních a bodových činitelů prostupu tepla a teplotních faktorů povrchu. Do normy jsou výrazně včleněny vazby k soustavě norem ENB podle ISO 52000-1.