Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 6946
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730558
Katalogové èíslo 510854
Název dokumentu Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody
Anglický název Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation methods
Datum vydání 01.09.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 69462017
ISO 69462017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503686ČSN EN ISO 6946 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 6946 Norma poskytuje metodu výpočtu tepelného odporu a součinitele prostupu tepla stavebních prvků a stavebních konstrukcí, kromě dveří, oken a jiných zasklených prvků, lehkých obvodových plášťů, konstrukcí přilehlých k zemině a prvků určených k výměně vzduchu. Vpočtu metoda je založena na příslušných návrhových tepelných vodivostech nebo návrhových tepelných odporech použitých materiálů a výrobků. Metoda platí pro prvky a konstrukce obsahující tepelně homogenní vrstvy (které mohou obsahovat vzduchové vrstvy). Norma také poskytuje přibližnou metodu, kterou lze použít pro konstrukce obsahující nehomogenní vrstvy, včetně vlivu specifikovaných kovových spojovacích prostředků, pomocí korekce uvedené v příloze F. Jiné případy, kdy tepelnou izolací proniká kovový prvek, jsou mimo působnost této normy. Do normy jsou výrazně včleněny vazby k soustavě norem ENB podle ISO 52000-1.