Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0843 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730843
Katalogové èíslo 510831
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
Anglický název Fire protection of buildings - Buildings for telecommunication service and for post service
Datum vydání 01.09.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.040.20 - Stavby pro obchod a průmysl
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0843 ed. 2 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů a prostorů v objektech jiného účelu obsahujících radiokomunikační, telekomunikační a poštovní provozy, pro projektování změn staveb těchto objektů a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory obsahující radiokomunikační, telekomunikační a poštovní provozy. Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory spojů a poštovní provozy v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810. Ustanovení ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 platí i pro objekty a prostory spojů a poštovní provozy, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektu, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Norma platí pro ty změny, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení ). Tato norma neplatí pro projektování nových prostorů jiného účelu (restaurační, vyhlídkové, ubytování a bydlení, garáže apod.) a jejich změn v objektech spojů a poštovních provozů. Tyto prostory se řeší podle samostatných technických norem obsahujících požadavky požární bezpečnosti staveb. Při souběhu požadavků (např. únikové cesty, přístupové komunikace pro požární vozidla apod.) je nutno uplatnit požadavky vyšší bezpečnosti.