Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI 33 2000-4-41
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 510824
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Anglický název
Datum vydání 01.08.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI 33 2000-4-41 Tato technická normalizační informace (dále jen TNI) je určena pro používání spolu s platnou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. TNI je vypracována pro usnadnění orientace v oblasti spojené s ochranou před úrazem elektrickým proudem. Zvláštní důraz je kladen na ochranu zajišťovanou opatřeními v elektrické instalaci, obvykle tedy s pomocí ochranného vodiče, resp. pospojování. Účelem TNI je také vysvětlit, co se rozumí pod impedancí smyčky, poruchovým proudem, vybavovacím proudem, odporem, resp. impedancí pospojování, jak tyto veličiny spolu vzájemně souvisí a jak je třeba je v elektrických instalacích v rámci jejich projektování a montáže uplatňovat. Z hlediska uzemňování a pospojování v elektrických instalacích, je TNI doplněna o požadavky ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Dále se zde uvádí postup při stanovování vlivů (dodatečných, vnějších) na elektrické instalace a elektrická zařízení v normálním prostředí.