Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI 12 7095
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 127095
Katalogové èíslo 510467
Název dokumentu Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání
Anglický název
Datum vydání 01.07.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI 12 709 Tato technická normalizační informace slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov pro pobyt osob. Je určena zejména pro přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání, lze ji však využít ve všech fázích procesu návrhu, realizace a obsahuje i pokyny pro přejímku, provoz a údržbu větracího zařízení. Dokument rozlišuje obytné, pobytové, pracovní výrobní a nevýrobní prostory pro pobyt osob a prostory pro krátkodobý pobyt a zahrnuje popis prostředků a opatření pro zajištění potřebného větrání v takových prostorech. TNI je dále doplněna přílohami s popisem větracích systémů pro obytné budovy a školy, bilančními výpočty a dále příklady řešení větrání obytných budov. Tato TNI je určena všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního prostředí v budovách - budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům, dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného zdraví. Dokument se uplatní při návrhu novostaveb, rekonstrukcích i při změnách užívání budov, zejména pokud dochází k výměně okenních výplní. Dokument je metodickou pomůckou pro návrh větrání při respektování hlavních aspektů (hygiena, zdraví, stavba, energie). Opírá se o závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné, resp. doporučené technické normy (ČSN EN, ČSN), doporučené technické normativní informace TNI a technická pravidla (např. TPG) a to vždy v jejich platných zněních. Některá doporučení vycházejí ze zahraničních podkladů a zkušeností.