Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12350-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731301
Katalogové èíslo 510450
Název dokumentu Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
Anglický název Testing fresh concrete - Part 6: Density
Datum vydání 01.07.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12350-62019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508183ČSN EN 12350-6 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12350-6 (73 1301) Tento dokument uvádí metodu pro stanovení objemové hmotnosti zhutněného čerstvého betonu v laboratoři i na staveništi. Metoda nemusí být vhodná pro velmi tuhý (zavlhlý) beton, který se nedá zhutnit běžnou vibrací.