Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI CLC/TR 50173-99-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367253
Katalogové èíslo 510278
Název dokumentu Informační technologie - Implementace BCT aplikací pomocí kabeláže v souladu s EN 50173-4
Anglický název Information technology - Implementation of BCT applications using cabling in accordance with EN 50173-4
Datum vydání 01.07.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TR 50173-99-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI CLC/TR 50173-99-2 Tento dokument popisuje: a) funkční prvky a strukturu kabeláže, mimo domácnosti, podporující televize se společnou anténou (CATV) a hlavní televizní anténou/televize s hlavní satelitní anténou (MATV / SMATV) v souladu s EN 60728-1; b) polohu umístění rozhraní domácí sítě (HNI) v souladu s EN 60728-1; c) požadavky na přidané požadavky na vlastnosti kabeláže (tj. sklon vložného útlumu mezi 47 MHz a 862 MHz) a nezbytné změny referenčních implementací univerzální kabeláže v domácnosti v souladu s EN 50173-4 za účelem podpory CATV, MATV/SMATV sítě podle EN 60728-1. Bezpečnost (elektrická bezpečnost a ochrana, optický výkon, oheň atd.) a elektromagnetická kompatibilita (EMC) nespadají do oblasti působnosti tohoto dokumentu a vztahují se na ně jiné normy a předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu však mohou pomoci při jejich plnění.