Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12102-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 143019
Katalogové èíslo 510228
Název dokumentu Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody
Anglický název Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters
Datum vydání 01.06.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.140.20 - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními
91.140.65 - Zařízení pro ohřev vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12102-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508076ČSN EN 12102-2 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12102-2 Tento dokument specifikuje metody pro zkoušení hladiny akustického výkonu tepelných čerpadel jako ohřívačů vody typu vzduch/voda, solanka/voda, voda/voda a přímý odpar/voda a tepelných čerpadel jako kombinovaných ohřívačů, s elektricky poháněnými kompresory, pro výrobu teplé vody pro domácnost; tepelná čerpadla jsou připojena na, nebo obsahují akumulační nádrž na výrobu teplé vody pro domácnost. Tato evropská norma zahrnuje pouze zkušební postup na výrobu teplé vody pro domácnost systémem tepelného čerpadla. POZNÁMKA 1 - Zkušební postupy pro současnou výrobu teplé vody pro domácnost a ohřívání prostoru nejsou zahrnuty do této normy. Současným provozem se míní výroba teplé vody pro domácnost a ohřívání prostoru ve stejné době a může docházet k vzájemnému ovlivňování. POZNÁMKA 2 - Požadavky na režim ohřívání prostoru jsou uvedeny v EN 12102-1:2017. Tato evropská norma platí pouze pro ohřívače vody, které jsou dodávány jako kompletní tepelné čerpadlo se zásobní nádrží. V případě ohřívačů vody sestávajících z několika částí propojených chladivovým potrubím tato norma platí jen pro taková zařízení, která jsou konstruována a dodávána jako kompletní sestavy. Tato evropská norma nespecifikuje požadavky na kvalitu použité vody.