Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341590
Katalogové èíslo 510173
Název dokumentu Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.06.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 43.120 - Elektrická silniční vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61851-12019
IEC 61851-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
89690ČSN EN 61851-1 ed. 2 2011
508513ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 Tato část IEC 61851 platí pro napájecí zařízení EV pro napájení elektrických silničních vozidel se jmenovitým napájecím napětím do 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a jmenovitým výstupním napájecím napětím do 1 000 V AC nebo do 1 500 V DC. Elektrická silniční vozidla (EV) zahrnují všechna silniční vozidla, včetně hybridních plug-in silničních vozidel (PHEV), která získávají veškerou svou energii nebo její část ze zabudovaných nabíjecích systémů pro ukládání energie (RESS). Tato norma také pokrývá napájecí zařízení EV napájené z místních systémů skladování (např. vyrovnávací baterie). Mezi aspekty, které pokrývá tato norma, patří charakteristiky a provozní podmínky napájecího zařízení EV, specifikace spojení mezi napájecím zařízením EV a EV, požadavky na elektrickou bezpečnost napájecího zařízení EV. Na zařízení navržená pro specifická prostředí nebo podmínky se smí vztahovat dodatečné požadavky, například napájecí zařízení EV umístěná v rizikových oblastech, ve kterých jsou hořlavé plyny nebo jejich páry a/nebo hořlavé materiály, paliva nebo jiné hořlavé nebo výbušné materiály, napájecí zařízení EV navržené k instalaci v nadmořské výšce nad 2 000 m, napájecí zařízení EV, jejichž použití je plánováno na palubě lodí. Požadavky na elektrická zařízení a komponenty používané v napájecím zařízení EV nejsou v této normě zahrnuty a vztahují se na ně jejich specifické výrobkové normy. Očekává se, že požadavky na EMC napájecího zařízení EV budou pokryty budoucí IEC 61851-21-2. Požadavky na obousměrný přenos energie se zvažují a nejsou uvedeny v tomto vydání IEC 61851-1. Tato norma neplatí pro bezpečnostní aspekty souvisící s údržbou, nabíjení trolejbusů, kolejových vozidel, průmyslových nákladních vozidel a vozidel primárně navržených pro použití v terénu, zařízení v EV, požadavky EMC na zařízení v EV, když je připojeno, na které se vztahuje IEC 61851-21-1, nabíjení RESS nezabudovaných v EV, DC nabíjecí zařízení EV, které se specificky spoléhá na dvojitou/zesílenou izolaci nebo na ochranu před úrazem elektrickým proudem třídy III. Viz IEC 61851-23 nebo budoucí soubor IEC 61851-3. Soubor IEC 61851 pokrývá všechna napájecí zařízení EV s výjimkou zařízení s řízením v kabelu a ochranných zařízení pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IP-CPD), která jsou pokryta IEC 62752.