Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1127-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389622
Katalogové èíslo 509914
Název dokumentu Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika
Anglický název Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.230 - Ochrana proti výbuchu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1127-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
89783ČSN EN 1127-1 ed. 2 2012
508780ČSN EN 1127-1 ed. 3 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1127 - 1 ed. 3 Tento dokument stanoví metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací vedoucích k výbuchu a odpovídající projektová a konstrukční opatření pro požadovanou bezpečnost. Toho je dosaženo: - hodnocením rizik; - snížením rizika. Bezpečnosti zařízení, ochranných systémů a součástí může být dosaženo odstraněním nebezpečí a/nebo omezením rizik, tj.: a) vhodným návrhem (bez použití bezpečnostních ochranných zařízení); b) bezpečnostními ochrannými zařízeními; c) informacemi pro použití; d) jakýmikoliv jinými preventivními opatřeními. Opatření podle a) (preventivní) a b) (ochranná) proti výbuchům jsou uvedena v kapitole 6 této normy; opatření proti výbuchům podle c) jsou uvedena v kapitole 7 této normy. Opatření podle d) nejsou v této evropské normě popsána. Tato opatření jsou uvedena v kapitole 6 normy EN ISO 12100:2010. Preventivní a ochranná opatření popsaná v této evropské normě nebudou poskytnout požadovanou úroveň bezpečnosti, pokud zařízení, ochranné systémy a součásti nebudou provozovány v rozsahu jejich předpokládaného použití a pokud jejich instalace a údržba není prováděna podle příslušných předpisů nebo požadavků. Tento dokument specifikuje obecné metody pro navrhování a konstrukci tak, aby pomáhala konstruktérům a výrobcům v dosažení ochrany proti výbuchu při navrhování zařízení, ochranných systémů a součástí.